Hard-Core-DX.com: �tf-8?q?DX-kuuntelijoille suunnattu VOACAP-keliennustepalv �tf-8?q?elu saanut uutta ilmettä ja

�tf-8?q?DX-kuuntelijoille suunnattu VOACAP-keliennustepalv �tf-8?q?elu saanut uutta ilmettä ja

Friday, August 11 2017


Moi, olen pitkÃstà aikaa tehnyt merkittÃvià uudistuksia lyhytaaltojen
etenemistà ennustavalle VOACAP-sivustolleni, joka soveltuu erityisesti
yleisradiokÃyttÃÃn niin DX-kuuntelijan kuin yleisradioasemien
taajuussuunnittelun tarpeita ajatellen.

URL: www.voacap.com/hfbc/index.html

TÃmà www-palvelu helpottaa huomattavasti VOACAP-ohjelman kÃyttÃà siinÃ
mielessÃ, ettà suurimmalle osalle syÃtearvoja on jo annettu sopivat
oletusarvot, joten helpoimmillaan kÃyttÃjÃn voi ainoastaan asetella
lÃhetinpaikkakunnan ja vastaanottopaikan koordinaatit haluamalleen
paikalle kÃyttÃen Google Map -karttaa.

Kirjoitin jo lÃhes 15 vuotta sitten aiheesta pari artikkelia
Radiomaailma-lehteen, joten tÃssà vaiheessa pieni kertaus saattaa olla
tarpeen siitÃ, mistà VOACAP-ennusteista on kysymys:

1. VOACAP ennustaa kuuluvuuden signaali-kohinasuhteen avulla:
http://www.voacap.com/osa2/

2. VOACAP taajuussuunnittelun tyÃkaluna:
http://www.voacap.com/osa3/

Ennustepalvelun etusivulla Chart-valikosta voidaan valita
VOACAP-tulosparametrigraafeja tai bandikohtaisia ennustegraafeja.
HenkilÃkohtaisesti silti pidÃn eniten ennustesivusta, joka aukeaa
painamalla "Detailed band-by-band analysis"-painiketta. Tuolta sivulta
lÃytÃÃ todella kaiken ennusteeseen oleellisesti vaikuttavan tiedon.
Helpottaakseni ennusteen kokonaiskuvan muodostamista sivun ylÃlaidassa
on taulukkomuodossa esitetty signaali-kohinasuhteen mediaani
(kuuluvuuden laatu 15 pÃivÃnà kuukaudessa) vÃrein ja harmaita alueita
esiintyy taulukossa silloin kun joko signaali-kohinasuhteen aladesiili
(kuuluvuuden laatu 27 pÃivÃnà kuukaudessa) tai MUF-ennuste on mielestÃni
liian alhainen, vaikka muuten signaali-kohinasuhteen mediaani olisi
kelvollinen.

Vastaanottopaikkakunnan osalta olen oletusarvoiksi valinnut parissa
kohtaa Suomen DX-kuuntelijoiden oloja ajatellen ehkà liiankin
konservatiiviset arvot. Esimerkiksi vastaanottopaikan kohinatasona on
"Residential", vaikka meikÃlÃisittÃin sopiva arvo voisi olla jopa
"Quiet". LisÃksi vastaanottoantenni on tyypillisesti parempi kuin pelkkÃ
matkaradion piiska-antenni (Shortwave whip antenna). Toisaalta
kuuluvuuden laadussa voidaan myÃs usein tinkià niin, ettei vaadita
"Standard broadcast"-tasoa, vaan tyydytÃÃn tasoon "Good". Kaikilla
nÃillà muutoksilla on merkittÃvà vaikutus ennusteeseen.

QTH-valikoihin olen asettanut eri radioasemien koordinaatteja ympÃri
maailman. Osa nÃiden paikkakuntien antenneista on viime vuosien
myllerryksissà purettu ja Google Maps -kuvissa nÃkyy pelkkÃà peltoa
antennimastojen asemesta. En ole siltikÃÃn lÃhtenyt poistamaan nÃiden
asemapaikkojen koordinaatteja luettelosta, sillà haluan sÃilyttÃà pienen
osan muutoin katoavaa historiatietoa, hi!

LÃhetysantenniksi olen valinnut oletusarvoksi VOA:n 17 dBi:n
isotrooppisen antennin. TÃllaista antenniahan ei ole edes olemassa,
mutta VOACAP-kirjallisuudessa tuota nÃkee paljon kÃytettÃvÃn
suunnittelun lÃhtÃkohtana. Palvelussa on suuri mÃÃrà todellisten
verhoantennien ja muitakin, lÃhinnà radioamatÃÃrien kÃytÃssà oleva
antennimalleja. MikÃli on kiinnostunut yleisradioasemien kÃyttÃmistÃ
antenneista enemmÃn, kannattaa tutustua tÃhÃn dokumenttiin:

https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/HFBC/Documents/antcode.pdf

Dokumentissa kuvataan tyypillisimmÃt antennimallit ja esitetÃÃn niiden
tyyppikoodit, joiden perusteella VOACAP-palvelun antennivalikosta voi
valita mieleisensà antennin ennusteeseen.

Toinen asiaan kuuluva dokumentti on:

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/HFBC/Documents/RefTables/antenna.txt

Ohjelman oletuksena on, ettà antenni suunnataan aina lÃhettimestÃ
suoraan mÃÃritettyà vastaanottopaikkaa kohti. NÃinhÃn todellisuudessa ei
ole, sillà verhoantennithan ovat kiinteità rakennelmia ja niillà on
hyvin todennÃkÃisesti elÃvÃssà elÃmÃssà aivan toinen suunta kuin
ennusteessa on kÃytetty.

Ennusteen etusivulla on mahdollista valita isoympyrÃreitti ns. lyhyen
tien kautta (Short-path, oletus) tai pitkÃn tien kautta (Long-path).
TÃllà valinnalla on merkitystà ainoastaan Google Map -kartan punaisen
yhteysviivan piirtÃmiselle. Kaikki ennusteet tehdÃÃn vain lyhyen tien
kautta. Google Map -kartan punaisella yhteysviivalla on nÃkyvissà myÃs
pieni punainen ympyrÃ, joka ilmoittaa kyseisen yhteysvÃlin
maantieteellisen keskikohdan.

Lopuksi ennustesivulla on painike "All-year grayline", jota painamalla
palvelu laskee valitulle yhteysvÃlille aika tavalla erilaisia ns.
grayline-etenemiseen vaikuttavia kellonaikoja. TÃssà kohtaa ns.
grayline-eteneminen ei tarkoita yksinomaan hÃmÃrÃvyÃhykelinjaa pitkin
tapahtuvaa etenemistÃ, vaan paljon laajempaa kokonaisuutta. En paneudu
siihen tÃssà yhteydessà enempÃÃ, mutta tuota kannattaa kokeilla, sillÃ
avautuvalla tulossivulla jokainen pÃivÃmÃÃrà on hyperlinkki, jota
painamalla avautuu uuteen vÃlilehteen Google Map -kartta, johon on
merkitty lasketut ajankohdat ja niità painamalla hÃmÃrÃvyÃhyke asettuu
ko. kellonajan mukaiseen kohtaan maapallolla. TÃtà palvelua voi hyvinkin
hyÃdyntÃÃ esimerkiksi keskiaalloilla.

73 Jari JKP / OH6BG

0 commentshttp://www.hard-core-dx.com/article.php?story=20170811191503533